Amazon Unveils Fresh Take On Prime Membership

Amazon is adding a new “Prime Fresh” membership option with the expansion of its AmazonFresh online grocery business, Reuters reported.

The new membership option costs $299 a year and includes free same-day or overnight delivery on grocery orders of $35 or more. Amazon’s Prime membership account costs $79 a year and provides free two-day shipping on many items.

Amazon also expanded its AmazonFresh grocery service to Los Angeles on Monday: it’s first move outside of its trial in Seattle.

Read the full story here.

Click to comment

TRENDING RIGHT NOW